Making fun of music, one song at a time. Since the year 2000.
Check out the two amIright misheard lyrics books including one book devoted to misheard lyrics of the 1980s.
(Toggle Right Side Navigation)

Song Parodies -> "Aingeal a' Chiùil Bhinn"

Original Song Title:

"Angel of Music"

 (MP3)
Original Performer:

Cast of Phantom Of The Opera

Parody Song Title:

"Aingeal a' Chiùil Bhinn"

Parody Written by:

Diddims

The Lyrics

Tha An Faileas Na h-Opra sa' Ghàidhlig a-nis, ach tha fhios agam a bheil e air chur roimh a bhith 'toirt àite 'san Fhraing!(The Phantom of the Opera is in Scots Gaelic now, but I know that it's supposed to take place in France!)
AN GUTH ERIK
Gille beadaidh!
'N tràill sin
An fhasain
grianachadh
'nad ghlòir!
Saobhan gòrach!
Suirgheach,
òg, fearail,
pàirteachadh 'nam
raoineadh!

CAIRISTÌONA (fo gheasaibh)
Aingeal! Chuala!
Bruidh'nn -
èisdidh mi . . .
Fan aig mo thaobh,
stiùir mi!
Aingeal, bha m'anam fann -
maithibh mi . . .
Thig fa dheireadh,
'Mhaighstir!

AN GUTH ERIK
Rìbhinn sliosda,
bidh thu eòlach orm,
faic carson falaichidh
mise!
Amhairc d'aghaidh
anns an sgàthan -
a-staigh 'n-seo
's mise!

(Tha 'n dealbh ERIK soilleir
air chùl an sgàthan)

CAIRISTÌONA (aoibhneach)
Aingeal a' chiùil bhinn!
Iùil is taoitear!
Thoir thugam do
Ghlòir-sa!
Aingeal a' chiùil bhinn!
Na falaich 'nis!
Thig dhomh, neònach
aingeal...

ERIK
Tha mi 'nad aingeal ...
Thig thugam: Aingeal a' chiùil bhinn ...

(Tha CAIRISTÌONA 'siubhal a dh'ionnsaigh a' ghlainne dheàrrsach.
Aig a' cheart àm, tha RAOUL air thilleadh.
Th'e 'cluinntinn na guthan agus tha e boilisgeach.
Feuchaidh e 'n doras, ach tha e glasta)

RAOUL
Cò tha aig an guth sin . . .?
Cò tha 'steach ann . . .?!

(A-steach an t-seòmar, tha 'n sgàthan fosgladh.
An dèidh dha, ann an sitheadh leòis ghil, tha ERIK
a' seasamh. Th'e 'ruigheachd air adhart
's a' gabhail CAIRISTÌONA gu teann,
ach cah gu garg, aig an bun-dùirn. Tha a shuath fuar,
agus tha CAIRISTÌONA air phlosgadh bhuaithe)

ERIK
Tha mi 'nad aingeal ...
Thig thugam: Aingeal a' chiùil bhinn ...

(tha CAIRISTÌONA air dhol a sealladh tron sgàthan,
a fosgailidh 'n dèidh dhi. Tha 'n doras dhan t-seòmar-èididh
air fhosgladh gu grad, agus tha RAOUL air thigh'nn a-staigh,
a lorgadh 'n t-seòmar falamh)

RAOUL
Cairistìona! Aingeal!

Your Vote & Comment Counts

The parody authors spend a lot of time writing parodies for the website and they appreciate feedback in the form of votes and comments. Please take some time to leave a comment below about this parody.

Place Your Vote

 LittleLots
Matches Pace of
Original Song: 
How Funny: 
Overall Score: In order for your vote to count, you need to hit the 'Place Your Vote' button.
 

User Comments

Comments are subject to review, and can be removed by the administration of the site at any time and for any reason.

The author of the parody has authorized comments, and wants YOUR feedback.

Link To This Page

The address of this page is: http://www.amiright.com/parody/misc/castofphantomoftheopera0.shtml For help, see the examples of how to link to this page.

This is view # 1599